tel: 42 215-25-35
ul. Pułaskiego 22/24
95-200 Pabianice
Najbliższy dzwonek
za min. ()
Do wakacji pozostało:

Koniec roku 23 czerwca 2023

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Promyka w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Promyka w Pabianicach .

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Nie wszystkie opublikowane dokumenty posiadają poprawną strukturę czytelności
  • Nie wszystkie opublikowane materiały posiadają poprawny opis

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Leśniak sekretariat@sp1pabianice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 215-25-35.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie
dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach mieści się przy ulicy Pułaskiego 22/24. w budynku dwupiętrowym
Szkoła nie posiada parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada 2 wejścia :

  • główne od ul. Pułaskiego
  • drugie od ul. Traugutta.

Przed wejściem od ul. Pułaskiego brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą schody z barierką, które składają się z 3 szerokich stopni. Dzwonek domofonu znajduje się z prawej strony wejścia i umieszczony jest na wysokości 150 cm. Drzwi otwiera się ręcznie.
Wejście od ul. Traugutta od strony boiska prowadzi bezpośrednio na parter budynku. Dzwonek umieszczony jest po lewej stronie na wysokości 120 cm. Drzwi otwiera pracownik obsługi.
Parter jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada wind ani platform do wjazdu wózkiem inwalidzkim.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Skip to content